اميدنظامى

اميدنظامى

اميدنظامى متولد٧ ديماه سال ١٣۶٨ درتهران ميباشد. او ابتدا به واسطه ى برادربزرگترش كه نوازنده ى درام بود جذب اين سازشد مدت كوتاهى به نواختن درام نزد استاد كيوانشكوه پرداخت تا اينكه علاقه ى واقعى خودرا باشنيدن كارهايى ازmetallica,iron maiden & ozzy osbourne درنواختن گيتارالكتريك يافت مدتى نزد استاد بابك فدوى به تمرين گيتاركلاسيك گذراندتا تمركز خودرامعطوف گيتارالكتريك كرد اوكه بامتد اصلى موسيقى ونت خوانى آشناشده بود گيتارالكتريك را به صورت خودآموز آغازكرددراين راه با استفاده ازمتدهاى rock discipline, play loud, breakingcode , speed picking, improvise made easier به پيشرفت هاى چشمگيرى دست يافت اودركلاس هاىchristoph godin شركت كرده ومدرك خودرا در تکنیک های مدرن گیتار نوازی، بداهه نوازی و... ازدست اين استادبزرگ كسب كرداو هم اكنون درحال تدريس گيتاربه صورت خصوصى ودرچندين موسسه ى معتبرموسيقى ازجمله آموزشگاه بل و داکاپو ميباشد ونيزفعاليت هنرى خودرا با تحقيق برروى سازگيتار، تاليف وترجمه متدهايى ازاساتيدى چون frank gambale, john petrucci, rusty cooly و... ميباشدونيز اوداراى ستونى اختصاصى در روز نامه ى همدلى است كه هر هفته مقاله اى مفيد درزمينه ى موسيقى ونواختن سازگيتار بانويسندگى وى درآن به چاپ ميرسد.

متد های مورد تدریس :Rock discipline: john petrucciSpeed picking : frank gambaleImprovise made easier : frank gambaleBreaking code : rusty cooly Play loud : yngwie malmsteenSweep picking and arpeggios : breklee guide


  اساتید گیتارتدریس خصوصی گیتارگیتار الکتریک